Close

زی‌نو ​​​​چه می‌کند؟

توسعه هنر راهبری در کار و کسب و زندگی

پدرام طالبی‌طاهر بنیان‌گذار خردگاه‌ زی‌نو، با یاری همکاران توانمندش در ارتباط با مفاهیم تحول و راهبری، به صورت غیر حضوری (آنلاین)، کارگاه و همایش برگزار می‌کند؛ این جلسات بنا‌ به کاربرد هر یک از آن‌ها، به شکل گروهی یا خصوصی و بر مبنای استفاده از مهارت‌های منتورینگ و کوچینگ طراحی می‌شوند.

راهبر بودن یعنی فرد با دسترسی به هدایای تولدش و دور از محدودیت‌های ذهنی، به طور موثر با محیطش ارتباط برقرار می‌کند و در هر لحظه به موثرترین شیوه عمل می‌کند. دسترسی به این مهم نیاز به تجربه عمیق تحول دارد.

راهبر فضای امکان گسترده‌ای را برای حل مشکل در دسترس دارد و بسیار خلاقانه عمل می‌کند. او با تکیه به همین توانایی و در حالی که تجربه گذشته را در دست دارد، آینده را خلق می‌کند.

راهبر با ذی‌نفعانش هم‌فضا می‌شود و تعارضات را به هم‌افزایی تبدیل می‌کند؛ خودش، اطرافیانش و اجتماعش در دامنه توجهش هستند و نسبت به آن‌ها مسوولانه عمل می‌کند.

جالب اینجاست‌ که همه این‌ها به طور طبیعی در عملکرد راهبری او جاری است. به بیان دیگر برای این‌گونه عمل کردن تلاش بیش از اندازه نمی‌کند، بلکه نوع‌ بودنش چنین است.

هر انسانی توانایی راهبر بودن را به طور ذاتی داراست.

برای استقرار در چنین بودن مقتدرانه و موثری، لازم است طلب عمیق و اصیلی در فرد وجود داشته باشد و نیز حاضر باشد در این مسیر مجدانه و صبورانه تلاش کند.

سال‌ها تجربه ما نشان می‌دهد این سفری نیست که شما بتوانید به‌ تنهایی آن را طی‌ کنید!

زی‌نو در تمام این مسیر همراه شماست و راه را برای شما هموار می‌کند.